Domowy Klub Malucha Zosia

Dzieci sa naszym najwiekszym skarbem

Index

Domowy Klub Maluszka „Zosia”
REGULAMIN

Ul. Semaforowa 53/8, Wrocław Tel. 0606 194 524

1. Domowy Klub Maluszka „Zosia” jest prywatną placówką opiekuńczo wychowawczą przeznaczoną dla dzieci od 6 miesiąca do 4 lat.
2. Warunkiem zapisania dziecka do Domowego Klubu Maluszka „Zosia” jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz ustalenie warunków ubezpieczenia.
3. Głównym zadaniem Klubu Malucha jest:
-sprawowanie opieki nad dziećmi i zapewnienie im bezpiecznych warunków
pobytu,
-wspomaganie indywidualnego rozwoju stosownie do wieku i możliwości dziecka,
-zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej,
-rozwijanie zainteresowań, talentów dzieci
-współpraca z rodzicami dzieci.
4. Domowy Klub Maluszka „Zosia” jest otwarty cały rok
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 17:00. Istnieje możliwość pozostania dziecka dłużej po uprzednim ustaleniu z opiekunem za dodatkową opłatą.
5. Opiekunowi w Domowym Klubie Maluszka „Zosia” przysługują 2 tyg. urlopu wypoczynkowego w ciągu roku, po wcześniejszym ustaleniu zgodności terminów z Rodzicami.
6. Rodzice /opiekunowie dziecka mają prawo do:
-uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i
niepowodzeń swojego dziecka,
-uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
-wyrażania i przekazywania opiekunce opinii na temat pracy Domowego Klubu Maluszka „Zosia” , przebywania w Domowym Klubie Maluszka „Zosia” .
7. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów dziecka należy:
-przestrzeganie regulaminu,
-przyprowadzanie i odbieranie dziecka,
-przynoszenie ubranek na zmianę oraz jeżeli dziecko korzysta z pieluszek
dostarczenie ich,
-terminów uiszczania płatności,
-informowanie o nieobecności dziecka,
-informowanie o wszelkich zmianach dotyczących miejsca zamieszkania, numeru telefonu, oraz innych ważnych danych na temat dziecka
-niezwłoczne zawiadamianie o przebytych zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
-ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
poświadczeniem faktu ubezpieczenia dziecka jest przedstawienie kopii dokumentu ubezpieczenia
8. Nieobecność dziecka w klubie nie zwalnia rodziców od wniesienia opłaty stałej. W przypadku choroby dziecka, bądź urlopu rodziców trwającego 2 tygodnie lub dłużej (min 10 dni roboczych bez przerwy) rodzice mają prawo do zwrotu 20% wartości uiszczonej opłaty (obowiązuje przez pierwszych 5 miesięcy uczęszczania dziecka do placówki, po tym okresie zniżka w wypadku co najmniej 10 dni nieobecności wynosi 10%).
Zniżka nie obowiązuje w przypadku wykupienia karnetów godzinowych. W przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość odebrania niewykorzystanych godzin w miesiącu następującym po okresie choroby.
10. Opłaty od rodziców pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca z góry. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się w godzinach pracy są wliczone w koszt opłaty stałej.
11. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Domowego Klubu Maluszka osobiście przez Rodziców/opiekunów bądź inne osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów
(pełnoletni ,za okazaniem dokumentu tożsamości). Pisemne upoważnienie do odbierania dziecka przez inną osobę niż rodzic/opiekun należy złożyć osobiście w Domowym Klubie Maluszka „Zosia”.
12. Rodzice /opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Klubu Malucha przez upoważnioną przez nich osobę.
13. W przypadku choroby dziecka Klub Maluszka nie zapewnia opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Domowym Klubie Maluszka, Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.
14. Domowy Klub Maluszka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie .
Rodzice /opiekunowie dzieci będą niezwłocznie informowani o wszelkich wprowadzonych zmianach.
15. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie decyzje wiążące podejmują pracownicy placówki.
16.Domowy Klub Maluszka a zastrzega sobie prawo do nie zwracania żadnych wniesionych przez Rodziców/opiekunów opłat za wyjątkiem przypadków określonych w regulaminie .